Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 2. posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)

 3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1),

 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

 1. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 3. prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 4. dowód uiszczenia opłaty
 5. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.
 6. Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 1. Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 1. Psychologii.
 2. Metodyki nauczania.
 3. Prawa o ruchu drogowym.
 4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 7. Technika i taktyka jazdy
 8. Praktyka instruktorska
 9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych

 

 Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu 

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 - art. 34 ust.1),,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1
 3. kserokopię prawa jazdy,

Egzamin wewnętrzny

 1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez OSK DUET
 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.